مهلت ارسال بلیت های مهر شده به علت تاخیر بیش از 2 ساعت پرواز
مهلت ارسال بلیت های مهر شده به علت تاخیر بیش از دو ساعت پرواز فقط سه هفته میباشد لطفا پیش از موعد مقرر فرم استرداد به همراه آپلود بلیت مهر شده هواپیمایی بر روی سایت تکمیل گرددسایر اعلانات